fbpx
loader image

Normativas

Avís Legal

 1. Introducció:

El lloc web www.vallaspvc.es (el “Lloc Web”) està operat per Priventnous, SL (en endavant, “VALLASPVC”), societat mercantil vàlidament constituïda amb domicili social a C/Pau Marsal 152, Local 13 08222 – Terrassa – Barcelona, provist de CIF B-66.253.691, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44226, Foli 30, Inscripció 1ª, Full 450177.

L’accés al Lloc Web o el seu ús de qualsevol forma implica l’acceptació del present Avís Legal així com la Política de Privacitat accessible al Lloc Web.

En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari, l’atenta lectura de l’Avís Legal i la Política de Provacitat vigent

Si no està d’acord amb els termes exposats a l’Avís Legal i/o amb la Política de Privacitat, s’haurà d’abstenir respecte a l’ús del Lloc Web.

Llegeixi detingudament el present Avís Legal així con la Política de Privacitat abans de fer servir el Lloc Web.

 1. Objecte:

A través del Lloc Web es facilita als usuaris (els “Usuaris”) l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “Continguts”).

 1. Condicions d’ús

L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents al Lloc Web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta, exigint-se als Usuaris el pertinent registre amb la conseqüent entrega de dades personals mitjançant l’ús de claus o contrassenyes, exclusivament en aquells suposats on sigui necessari registrar-se.

Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantitzaràn la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. VALLASPVC donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Política de Privacitat del Lloc Web.

L’Usuari es compromet a fer ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels Continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, el present Avís Legal del Lloc Web, la moral i bons costums generalment acceptats per l’ordre públic.

Així doncs, l’Usuari s’haurá d’abstenir de:

 • Fer ús no autoriztat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il.lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin fer danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic;
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicins exigides per a aquest accès;
 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics de VALLASPVC, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Intentar accedir, fer servir i/o manipular les dades de VALLASPVC, tercers, proveïdors i altres Usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o aixó resulti legalment permès;
 • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre els drets de propietat intel.lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de VALLASPVC o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se als Continguts.
 • Obtenir i intentar obtenir els Continguts fent servir per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es fan servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels Continguts.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, grabacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats polítiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i a la resta de la legislació;
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 • Indueixi o inciti a involucrar-se a pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic;
 • Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció de propietat intel.lectual o industrial pertanyent a VALLASPVC o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que se’n pretengui fer;
 • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.
 1. Propietat Intel.lectual i Industrial

L’Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel.lectual, sobre els Continguts i/o qualsevol altre element inserit al Lloc Web, són propietat exclusiva de VALLASPVC i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu de fer-los servir en el tràfic econòmic.

En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

El present Avís Legal del Lloc Web no confereix als Usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus Continguts diferents als d’aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per VALLASPVC o el tercer titular dels drets afectats.

Els Continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel.lectual existent en aquest Lloc Web, així com el propi Lloc Web en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor o com qualsevol altre dret per la legislació, incloent però sense limitar-se a la normativa en matèria de propietat intel.lectual o industrial.

VALLASPVC és titular o llicenciatari dels elements que integren el disseny gràfic del seu Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a l’ús d’aquests elements.

El contingut disposat al Lloc Web no podrá ser reproduït ni en total ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia i per escrit de VALLASPVC.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular els materials i elements que apareguin al Lloc Web i els drets dels quals pertanyin a VALLASPVC, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts.

L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas VALLASPVC l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel.lectual i industrial o qualsevol altre.

 1. Llocs Web i enllaços externs

El Lloc Web pot permetre l’accés a altres llocs web de tercers i enllaços a altres serveis propietat de tercers i operats per ells.

Aquests serveis oferits per tercers no entren en l’àmbit d’aplicació del present Avís Legal o de la Política de Privacitat accessible al Lloc Web, regint-se pels seus respectius Avisos Legals i/o Polítiques de Privacitat de les quals VALLASPVC no és responsable.

 1. Protecció de Dades de Caràcter Personal: 

Pot obtenir informació detallada sobre el tractament de dades de caràcter personal que es fa a través del Lloc Web consultant la nostra Política de Privacitat accessible al Lloc Web.

També l’informem de que es poden fer servir “cookies” quan navegui pel Lloc Web. Por obtenir més informació sobre el nostre ús de “cookies” consultant la nostra Política de Cookies, accessible igualment al Lloc Web.

 1. Responsabilitats

VALLASPVC no garantitza l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes al Lloc Web que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

VALLASPVC podrá interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del Lloc Web o de qualsevol dels serveis ofertats en el mateix contrari al present Avís Legal.

VALLASPVC no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omisions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions al funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línees i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de vallaspvc;
 • Intromissions il.legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevol altre;
 • Abús indegut o inadequat de les pàgines web de VALLASPVC;
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix;

En el suposat d’un ús il.lícit o incorrecte del Lloc Web, VALLASPVC podrà interposar una reclamació contra l’Usuari pels danys i perjudicis causats.

 1. Llei i Jurisdicció Aplicable

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció del domicili de l’Usuari.

 1. Independència

Si alguna redacció o clàusula del present Avís Legal és considerada invàlida, nul.la, il.legal o no executable per qualsevol causa, això no afectará a la validesa de la resta de clàusules.

 1. Contactar amb VALLASPVC

Si vostè té alguna pregunta sobre el present Avís Legal, si us plau, contacti amb el departament legal de VALLASPVC, a la següent adreça de correu electrònic: comercial@vallaspvc.es.

Tota la informació que vosté ens faciliti en qualsevol comunicació escrita estarà també coberta per la Política de  Privacitat.

error: Contenido Protegido