fbpx
loader image

Normalitat

Normalitat

1.- Introducció:

El site www.vallaspvc.es (el “Lloc Web”) és operat per Priventnous, SL (en endavant, “VALLASPVC”), societat mercantil vàlidament constituïda amb domicili social al C / Pau Marsal 152, Local 13 08222 – Terrassa-Barcelona , proveït de CIF B-66.253.691, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a Tom 44.226, Foli 30, Inscripció 1ª, Full 450.177.

L’accés a la Web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de aquest avís legal així com la Política de Privacitat accessible al lloc web.

En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i / o Usuari, l’atenta lectura de l’Avís Legal i la Política de Privacitat vigent.

Si no està d’acord amb els termes exposats en l’Avís Legal i / o en la Política de Privacitat, haurà d’abstenir respecte a l’ús del Lloc Web.

Llegiu detingudament el present Avís Legal així com la Política de privacitat abans d’utilitzar el Lloc Web.

2.- Objecte:

Mitjançant el lloc web es facilita als usuaris (els “Usuaris”) l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “Continguts”).

3.- Condicions d’ús:

L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents en el Lloc Web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuït, exigint als Usuaris el pertinent registre amb el conseqüent lliurament de les seves dades personals mitjançant la utilització de claus o contrasenyes, exclusivament en aquells supòsits en què resulti necessari registrar-se.

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. VALLASPVC donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Política de Privadesa del Lloc Web.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, el present Avís Legal de el Lloc Web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Així, l’Usuari haurà d’abstenir de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés;
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de VALLASPVC, dels seus proveïdors o de tercers;
 • Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de VALLASPVC, tercers proveïdors i altres usuaris;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de VALLASPVC o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els Continguts;
 • Obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, de dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i / o dels continguts;
 • En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(B) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;

(C) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;

(I) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;

(F) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a VALLASPVC o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui fer;

(G) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(H) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

4.- Propietat Intel·lectual i Indústria:

L’Usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els Continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web, són propietat exclusiva de VALLASPVC i / o de tercers , els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic.

En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

El present Avís Legal de el Lloc Web no confereix als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per VALLASPVC o el tercer titular dels drets afectats.

Els Continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el propi lloc web en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor o com qualssevol altres drets per la legislació, incloent però sense limitar-se a la normativa en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

VALLASPVC és titular o llicenciatari dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia i per escrit de VALLASPVC.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular els materials i elements que apareixen en el Lloc Web i els drets pertanyen a VALLASPVC, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas VALLASPVC l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altre .

5.- Llocs Web i enllaços de tercers:

El lloc web pot permetre l’accés a altres llocs web de tercers i enllaços a altres serveis propietat de tercers i operats per ells.

Aquests serveis oferts per tercers no entren en l’àmbit d’aplicació d’aquest avís legal o de la Política de Privacitat accessible en el Lloc Web, regint-se per les seves respectives Avisos Legals i / o Política de privacitat de les quals VALLASPVC no és responsable.

6.- Protecció de Dades de Caràcter Persona:

Podeu obtenir informació detallada sobre el tractament de dades de caràcter personal que es fa a través del Lloc Web consultant la nostra política de privacitat accessible al lloc web.

També l’informem que podem utilitzar “cookies” quan navegui pel lloc web. Podeu obtenir més informació sobre el nostre ús de “cookies” consultant la nostra Política de Galetes., Accessible igualment en el Lloc Web.

7.-  Responsabilitats:

VALLASPVC no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el Lloc Web que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

VALLASPVC podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix contrari a aquest avís legal.

VALLASPVC no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de VALLASPVC;
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;
 • Abús indegut o inadequat de les pàgines web de VALLASPVC;
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En el suposat un ús il·lícit o incorrecte del Lloc Web, VALLASPVC podrà interposar una reclamació contra l’Usuari pels danys o perjudicis causats.

8.- Llei i jurisdicció aplicable:

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Les parts acorden sotmetre a la jurisdicció el domicili de l’Usuari.

9.- Independència:

Si alguna redacció o clàusula de el present Avís Legal és considerada invàlida, nul·la, il·legal o no executable per qualsevol causa, això no afectarà la validesa de les altres clàusules.

10.- Contactar amb VALLASPVC:

Si vostè té alguna pregunta sobre el present Avís Legal, si us plau, contacti amb el departament legal de VALLASPVC, a la següent adreça de correu electrònic: comercial@vallaspvc.es.

Tota informació que vostè ens faciliti en qualsevol comunicació escrita estarà també coberta per la Política de Privadesa.

error: Contenido Protegido